Вечерва голем хаос: Голем дел од Македонија остана без струја – еве каде е мрак

Од ЕВН известуваат дека во моментот без електрична енергија се:

Скопје:
Нова Брезница, Јаболци, Држилово, Патишка река, Горно и Долно Количани, Пагаруша, Вртекица, Палиград, Црвена Вода, Дом Китка, Алдинци, Солунска Глава, Драчевица, Цветово, студентскиот дом- КузманБардовци, дел од Визбегово, Долно и Горно Блаце до граница.Раштак, Булачани, Љуботен,Горни Крушопек и Горно Нерези

Тетово:Шипковица,Вејце,Бродец,Вешала,Лавце,СелцеДемир Хисар:Сопотница,Зашле,Брезово,Радово,Суво Грло, Доленци, Жван, Слоештица, Вирово, Бабин, Смилево, Стругово, Загориче, Утово, Обедник

Битола:
Дедебалци, Моино, Мусинци, Алинци, Арматуѓ, Рапеш, Маково, Орле, Драгожани, Лопатица, Црнеец, Ново Село, Нижеполе, Кравари, Бистрица, Брусник, Стрежево, Буково, нас. Буковски Ливади, Ореово, Могила и околина

Прилеп:
Маркова Чешма, Поводеници, Вештачко Езеро, Над Езеро, Мермерен Комбинат, Присат, Орула Репетитори, Древен Репетитори, Манастир Св.Ѓорѓи, Асфалтна база, Ракле, и околина

Крушево:с.Врбоец,с.Бучин,с.Милошево,с.Св.Митрани,с.Пресил,с.Воѓани,Ман.Св.Спас Велес:Теово,Оморани,Богомила, Подлес,Горно и Долно Чичево ,Крушевица и околина

Куманово:
Долно Коњаре,Речица,ул.Столе Божинов, ул.Доне Божинов,Средорек и околина

Штип:Дел од Централно Градско подрачје, Плуждино, Ново Село, Пребек, Железничка Станица, Младински Дом 35кв

Струмица:
Добрјци, Василево, Градошорци и околина

Гостивар:
Дебреше, Здуње, Врапчиште, Горна Бањица, Беловиште, Пожаране, Присојница, Горна и Долна Ѓоновица, Балиндол, Лакавица, Митрови Крсти, Симница Трново, Куново, Србиново, Падалиште, Железна Река, извор Вруток – Речане, Церово, Равен

Кичево:
Србица и Ново село, Бенче, Ковач, Звечан, Горно и Долно Биотуше, Кичан, Битово, Болче, Растеж, Требовље, Близанско, Здуње, Лисичани

Македонски Брод:​​​​​​
Латово, Ижиште, Пласница, Преглово, Русјаци, Ореово

Дебар:
дел од градот, Баниште, Кривци, Сулане

Струга:
Житинени, Центар Жупа, Баланци, Броштица, Горенци, Переши

Кавадарци:
Трстеник, Дебреште, Камен Дол, Манастирец, Репетитор Кавадарци, Возарци, Брушани, Дреново, Бегниште, Ресава, Дабниште

Демир Капија:Дуброво, Тремник, Бошјанци, Бистренци, Прждево, Бесвица, Чањево и Липа

Кочани:
Оризари,Пресека, Припор, Костиндол, Вранинци, Усова Чешма, Крушка, Зрновци, Видовиште, Теранци

Делчево:Вирче, Стебник, Разловци, Тработилиште, Стамер,

Крива Паланка:
Нас.Кошари,8 ми Октомври, Дурачка Река, Станци, Бс, Калин Камен, Дренок. Градец, Габар, Огут, Метешево, Осич, Мождивњак, Баштево, дел од Конопница

Тимовите веќе се ангажирани за непречено снабдување со електрична енергија во наведените реони