Германската Амбасада со ново известување за македонските граѓани – можност за оние кои бараат работа

Апликациите за термин за месец август може да се регистрираат во листата за чекање за термин од 03.07.2023 од 10:00 часот до 11.07.2023 во 15:00 часот.Ве молиме да ја пополните регистрацијата внимателно и да ги проверите Вашите податоци пред да ги сочувате.

Особено внимавајте на точноста на и-мејл адресата. За жал Амбасадата не може да направи промени или сторнирања. Доколку сте напишале погрешна и-мејл адреса, тогаш повторно може да се регистрирате дури следниот месец.

Резервацијата на терминот од страна на трети лица, а не од Вас лично, не е потребна и е бесмислена. Амбасадата не соработува со туристички агенции, адвокатски канцеларии или други комерцијални или приватни агенции, ниту пак тие уживаат привилегии. Особено тие немаат посебен пристап кон доделувањето на термини.

Покрај тоа, нашето дипломатско претставништво во моментот не соработува со надворешен понудувач на услуги во врска со примање на барања за виза.За доделување на термини за виза според § 26 став 2 од Одредбата за вработување („Регулатива за Западен Балкан“) сега ќе се спроведува лотарија еднаш месечно.

За таа цел, на почетокот на секој месец, ќе се отвори нова листа за регистрација на термини за поднесување на барање за визи. Оваа листа ќе биде отворена за регистрации за одреден временски период (најверојатно 2 недели). Листата нема да се затвори, кога ќе се дојде до одредена бројка на регистрации.

Наместо тоа, листата за регистрација ќе се затвори на одреден ден и од сите регистрации, компјутерски, по случаен избор по пат на лотарија ќе се избере кој ќе добие термин за следниот месец. За точните податоци кога ќе се отвори листата, ќе информираме навреме на нашата веб-страна и преку нашиот фејсбук профил.

Лотаријата ќе се спроведе во германското Министерство за надворешни работи во Берлин под надзор од повеќе лица. Веднаш потоа, избраните лица ќе бидат известени од Амбасадата, кога ќе биде нивниот термин во следниот месец.Сите регистрации ќе учествуваат во постапката за лотарија, независно од тоа кога била регистрацијата. Регистрацијата што била порано направена нема никаква предност наспроти регистрацијата што била подоцна направена.

Исклучена е можноста за повеќе регистрации. Не постои можност ниту за дополнителна промена на податоците што се внесени при регистрацијата. Не е дозволено отстапување на терминот на друго лице. Нема потреба од учество на трети лица (на пр. некоја Агенција) и со тоа не се добива никаква предност. Ве молиме регистрирајте се самите за постапката и задолжително внимавајте на точноста на Вашите податоци.

И покрај тоа што имате потврден термин, влез во Визниот оддел ќе биде дозволен само ако личните податоци во пасошот на подносителот на барањето целосно се совпаѓаат со податоците што се внесени во терминот за регистрација.

Регистрaциите што не добиле термин, ќе бидат избришани на крајот на месецот. Сите лица што не добиле известување за термин до крајот на месецот, не биле извлечени на лотаријата и можат да се регистрираат на листата за следниот месец. Ве молиме да не испраќате мејлови. За учество во лотаријата за термини во следниот месец, потребна е нова регистрација.

Само на овој начин може да се доделат термини за поднесување на виза според „Регулативата за Западен Балкан“. Амбасадата не дава други посебни термини и од овие причини Ве замолуваме да се откажете од таков тип на прашања.